TMAO | คืออะไร? มีผลอะไรกับร่างกาย?

TMAO | คืออะไร? มีผลอะไรกับร่างกาย?

TMAO หรือ Trimethylamine N-Oxide | คือสารอะไร? มีผลอะไรกับร่างกาย? กินอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เพิ่มมากขึ้น กินอะไรบ้างที่ยับยั้งทำให้ลดลง