Online Course


เรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิด

ดูย้อนหลังได้ตลอดชีพ

มีคำถามจากการเรียนรู้สามารถถามได้ในกลุ่มปิด


  • ออกกำลังกายเพื่อชะลอวัย (Exercise for Anti-Aging)
  • โภชนาการเพื่อชะลอวัย (Nutrition for Anti-Aging)
  • อาหารเสริมเพื่อชะลอวัย (Supplement for Anti-Aging)
  • ลีลาชีวิตเพื่อชะลอวัย (Lifestyle for Anti-Aging)
  • การตรวจสุขภาพเพื่อชะลอวัย (Health Check Up for Anti-Aging)
  • โรคทั่วไปที่พบบ่อยเมื่อร่างกายเสื่อมชรา (Common Disease Related to Anti-Aging and Regenerative Medicine)

ถ้าคุณอยากชะลอวัย หุ่นดีและห่างไกลโรคเสื่อม 

คุณต้องรู้ว่าจะทำยังไงให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด

ซึ่งสามารถทำความเข้าใจผ่านคอร์สออนไลน์เหล่านี้