Our Products and Services


E-Book

ถ้าคุณอยากชะลอวัย หุ่นดีและห่างไกลโรคเสื่อม  คุณต้องรู้ว่าจะทำยังไงให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ซึ่งสามารถทำความเข้าใจร่างกายผ่านหนังสือ ความลับชะลอวัย (Secrets of Anti-Aging) ฮอร์โมนเพื่อชะลอวัย (Hormone for Anti-Aging)

READ MOREREAD MORE

Online Course

เรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิด ดูย้อนหลังได้ตลอดชีพ มีคำถามจากการเรียนรู้สามารถถามได้ในกลุ่มปิด ทฤษฎีความชราและทำยังไงให้ชะลอวัย (Aging Theory and How to Anti-Aging) ฮอร์โมนเพื่อชะลอวัย (Hormone for

READ MOREREAD MORE

Foods

อาหารชะลอวัย (Anti-Aging Foods) อาหารชะลอวัย คือ อาหารที่ออกแบบและทำขึ้นมาตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine) นอกจากคนจะได้กินอาหารที่รสชาดดีแล้ว เซลล์ก็ยังได้กินอาหารตามที่เซลล์ต้องการอีก เรียกได้ว่าทั้ง “ตามใจปากและตามใจเซลล์” เมื่อกินอย่างสม่ำเสมอ

READ MOREREAD MORE

Snacks & Drinks

ขนมชะลอวัยและเครื่องดื่มชะลอวัย (Anti-Aging Snacks & Drinks) ขนมชะลอวัยและเครื่องดื่มชะลอวัย คือ ขนมและเครื่องดื่มที่ออกแบบและทำขึ้นมาตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine) นอกจากคนจะได้กินขนมและดื่มเครื่องดื่มที่รสชาดดีแล้วเซลล์ก็ยังได้กินสารอาหารที่มีประโยชน์กับเซลล์อีก เรียกได้ว่าทั้ง “อร่อยตามใจปากและประโยชน์ตามใจเซลล์”

READ MOREREAD MORE

Wellness Hub