Partially Hydrolyzed Guar Gum คือ อะไร?

Partially Hydrolyzed Guar Gum คือ อะไร?

พาร์เชียลลี ไฮโดรไลซ์ กัวร์กัม (Partially Hydrolyzed Guar Gum) หรือ PHGG คือ พรีไบโอติกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตามหลักวิทยาศาสตร์ล่าสุดในปัจจุบัน