NMN – เอ็นเอ็มเอ็น | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? มีผลข้างเคียงอะไร?

NMN – เอ็นเอ็มเอ็น | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? มีผลข้างเคียงอะไร?

NMN หรือ Nicotinamide Mononucleotide | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? มีผลข้างเคียงอะไร? เหมือนหรือต่างกับ NAD+?