โกรทฮอร์โมน – Growth Hormone | เวลาหลั่ง หลั่งตอนไหน สร้างจากอะไร

โกรทฮอร์โมน – Growth Hormone | เวลาหลั่ง หลั่งตอนไหน สร้างจากอะไร

โกรทฮอร์โมน หรือ HGH หรือ Human Growth Hormone หรือ GH หรือ Growth Hormone หรือ Somatotropin เวลาหลั่ง หลั่งตอนไหน สร้างจากอะไร