น้ำดี – Bile – Gall | คืออะไร? สีอะไร? สร้างจากอะไร? มีหน้าที่อะไร?

น้ำดี – Bile – Gall | คืออะไร? สีอะไร? สร้างจากอะไร? มีหน้าที่อะไร?

น้ำดี หรือ Bile หรือ Gall | คืออะไร? สีอะไร? สร้างมาจากอะไร? ทำหน้าที่อะไร?