DHT Hormone / Dihydrotestosterone | คืออะไร?

DHT Hormone / Dihydrotestosterone | คืออะไร?

DHT Hormone | คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? ถ้ามีมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น? ถ้ามีน้อยเกินไปจะเกิดอะไร?