Brain Reward System | ระบบการให้รางวัลของสมอง

Brain Reward System | ระบบการให้รางวัลของสมอง

ระบบการให้รางวัลของสมอง (Brain Reward System / Brain Reward Circuit) คืออะไร? ผลของการตอบสนองมากเกินไป? ผลของการตอบสนองน้อยเกินไป?