Serotonin เซโรโทนิน = อารมณ์ ขับถ่าย นอนหลับ

Serotonin เซโรโทนิน = อารมณ์ ขับถ่าย นอนหลับ

Serotonin หรือ เซโรโทนิน คืออะไร? ทำหน้าที่อะไร? มีประโยชน์อะไร? สร้างจากอะไร? ถ้ามีมากเกินไปจะเกิดอะไร? ถ้ามีน้อยเกินไปจะเกิดอะไร?