Gut-Brain Axis | ลำไส้เชื่อมกับสมอง

Gut-Brain Axis | ลำไส้เชื่อมกับสมอง

Gut-Brain Axis | ลำไส้กับสมองมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อกันและกัน การทำงานของลำไส้ก็มีผลต่อสมอง และการทำงานของสมองก็มีผลต่อลำไส้ เรียกได้ว่าทั้ง 2 อวัยวะมีการเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก