Rosehip – โรสฮิป – ผลกุหลาบ | คือ? สรรพคุณ? ผลข้างเคียง?

Rosehip – โรสฮิป – ผลกุหลาบ | คือ? สรรพคุณ? ผลข้างเคียง?

Rosehip – โรสฮิป – ผลกุหลาบ | คืออะไร? หน้าตาเป็นยังไง? สีอะไร? มีส่วนประกอบอะไร? มีประโยชน์อะไร? มีผลข้างเคียงอะไร?