Saw Palmetto | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร?

Saw Palmetto | คืออะไร? มีประโยชน์อะไร?

saw palmetto คืออะไร? มีประโยชน์อะไร? มีผลข้างเคียงอะไร? ปริมาณที่แนะนำต่อวันกี่มิลลิกรัม?