NAD+ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารร่วมที่จำเป็น (Essential Co-Factor) ของกระบวนการ 3 อย่าง ดังนี้

 1. PARPs (Poly ADP-ribose Polymerases) คือ สารตัวนึงที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมพันธุกรรม (DNA) ผลลัพธ์ทำให้เป็นการป้องกันโรคมะเร็ง
 2. Sirtuin คือ สารตัวนึงที่ทำหน้าที่เปิดพันธุกรรม (DNA) เพื่อเข้าไปซ่อมแซม ผลลัพธ์ทำให้เป็นการป้องกันโรคมะเร็ง
 3. CD38 (Cluster of Differentiation 38) คือ สารตัวนึงที่พบในระบบภูมิคุ้มกัน ผลลัพธ์ทำให้เป็นการป้องกันโรคมะเร็ง

NMN Plus | อาหารเสริมนิโคตินาไมด์ อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์ เกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

 1. NMN (Nicotinamide Mononucleotide) = 100mg
 2. L-Tryptophan = 50 mg
 3. Niacinamide (Vitamin B3) = 5 mg

ประโยชน์

 1. มีส่วนช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์และร่างกาย
 2. มีส่วนช่วยทำให้อาการอ่อนล้าเรื้อรัง (CFS : Chronic Fatigue Syndrome) ดีขึ้น
 3. มีส่วนช่วยทำให้ชะลอความเสื่อมชราของร่างกาย
 4. มีส่วนช่วยทำให้จิตใจแจ่มใส
 5. มีส่วนช่วยทำให้ร่างกายมีความตื่นตัว
 6. มีส่วนช่วยทำให้มีสมาธิ
 7. มีส่วนช่วยทำให้ความจำดี
 8. มีส่วนช่วยทำให้โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) ดีขึ้น
 9. มีส่วนช่วยทำให้โรคสมองเสื่อม (Dementia) ดีขึ้น
 10. มีส่วนช่วยทำให้เพิ่มศักยภาพของนักกีฬา
 11. มีส่วนช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรง
 12. มีส่วนช่วยลดอาการซึมเศร้า (Depression)

ขนาดบรรจุ | 30 เม็ด

NMN Plus | อาหารเสริมเพิ่ม NAD+