Foods


อาหารชะลอวัย (Anti-Aging Foods)


อาหารชะลอวัย คือ อาหารที่ออกแบบและทำขึ้นมาตามหลักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine) นอกจากคนจะได้กินอาหารที่รสชาดดีแล้ว เซลล์ก็ยังได้กินอาหารตามที่เซลล์ต้องการอีก เรียกได้ว่าทั้ง “ตามใจปากและตามใจเซลล์” เมื่อกินอย่างสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือ ชะลอวัย หุ่นดี และห่างไกลโรคเสื่อม


3 ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาสำหรับอาหารชะลอวัยที่แท้จริง


เมื่อเอาความรู้โภชนาการเพื่อชะลอวัย (Nutrition for Anti-Aging) มาทำอาหาร ต้องพิจารณถึง 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. วัตถุดิบและสารอาหารที่จะได้รับ (Material and Nutrients)
2. วิธีการทำอาหาร (Cooking Methods)
3. รสชาดดี (Good Taste)

อาหารชะลอวัยที่มีให้บริการ